top of page


 Bjarne Sin Røykelaks


Mobil: 47606240 - Epost:bjhusekl@online.no

Nordsidevegen 800

6966 Guddal


Foretaksregisteret NO 950583371 MVASist oppdatert:11.03.2023


Tanken bak Bjarne Sin Røykelaks er og har alltid vore, stor respekt for gamle og lokale mattradisjonar. 


Det inneber matproduksjon der kvalitet og grundigheit i heile produksjonen skal gje eit ferdig kvalitetsprodukt som du berre får levert som

Bjarne Sin Røykelaks.


Smaken av Kvalitet

" The Real Taste Of Quality "

Ei eventyrleg reise på jakt etter den ekte smaken av

av kvalitet

Det vert hevda at eit godt produkt marknadsføre seg sjølv gjennom fornøgde kundar.


Eg kan skrive under på dette.


Eg bruker ikkje pengar på å markedsføre Bjarne Sin Røykelaks.

Lista av trufaste kundar auker og bestillingane auker.

Eg set høge krav til røykelaksen min:

Bjarne Sin Røykelaks byggjer på røyketradisjonar med røter fleire hundre år attende i tid.


Sjølv har eg røykt laks sidan 1984 og har med det over 38 års erfaring.


Bjarne Sin Røykelaks er produsert i samsvar med Mattilsynet sine krav til sikker matproduksjon.


Svært gode tilbakemeldingar frå personar som set store krav til god smak og kvalitet, motiverer meg til å yte mitt aller beste under heile produksjonen.


Sjå korleis Bjarne Sin Røykelaks vert laga : Her


Presentasjon av produksjonen: Her


Informasjon om bestilling/prisar finn du: Her

"Det er eit krevjande handarbeid å lage god røykelaks".

Frå tining av frosen laks til ferdig, vakumert røykelaks tek det ei veke.

Under:


Stemningsbilete frå jordkjellaren på Huseklepp der laksen min vert røykt.

Røykelaks med tradisjon og kvalitet !

Målet er at røykelaksen min skal vere ei smaksoppleving med meirsmak.


Det er mange måtar å lage røykelaks på.


Mi oppskrift tek vare på gamle, lokale tradisjonar med handsaming og røykinga av mat.


Rund og mild smak og topp kvalitet er alltid produksjonsmålet for røykelaksen min.


All bearbeiding av laksen skjer i tidsmessige lokale på garden min på Ytre Huseklepp i Guddalen.


Røykinga skjer i den over 300-år gamle jordkjellaren som ligg i gamletunet på garden.


Produksjonsprosessen er utført i samsvar med Mattilsynets krav.


Det betyr loggføring av produksjonsprosessen, vass-

prøve- og bakteriekontroll av listeria.

Ein kunde sa det slik:

Denne laksen minner meg om den gode røykelaksen bestefar laga ”.


5 kjenneteikn på produksjon av god røykelaks:

1. Råstoff: Laks av beste kvalitet.

2. Kvalitetssikra produksjon med vekt på detaljer.

3. Røyk av beste kvalitet

4. Kvalitetssikra levering

5. Rett behandling og bruk hos kunden.


1.Laksen/ørreten

Fisken eg bruker, er alltid av beste kvalitet !

Villaks:


Ein nygådd villaks

er feit og blank i skinnet som på biletet til venstre. Den er raud i kjøtet og av topp kvalitet!


Når villaksen går frå saltvatn og opp i elva, starter prosess der skinnet vert mørkare og feittinnhaldet minker. 

Kjøtet vert tørrare og bleikare i farge. I elva avtek kvaliteten etter kvart som gyteprosessen nærmer seg !

Superior oppdrettslaks:


Eg røyker også ørret og oppdrettslaks.

 

Eg bruker berre fisk av beste sortering.

Denne kvalitetsklassen vert kalla "Superior".

Dette er den beste oppdrettslaksen du kan få.


Denne fisken minner mest om nygådd villaks i farge, konsistens og feittinnhald.


Det finst oppdrettslaks i fleire kvalitetar.

Mellom anna vil prosessen fram mot gyting redusere kvaliteten på samme måte som hos villaksen.


Dette er det viktig å vite om når du kjøper røykelaks. 


God røykelaks skal vere raud i kjøtet.

Smak og konsistens på røykelaksen min:

Sidan eg berre røyker villaks av topp kvalitet og Superior oppdrettslaks, er du garantert god røykelaks. 

Enkelte hevder at dei lett kjenner forskjel på villaks og Superior oppdrettslaks.


Eg har så langt i mi tid ikkje møtt ein einaste person som i blindtest klarer å skilje min røykte villaks og Superior laks ved meir enn 4 smaksprøver.


Sjå ein av testane vist på NRK 1 - Henne

Du finn testen på 1.48.30 - 1.52.35 i innslaget.

Feit eller mager røykelaks ?

Dette handler om smak og behag.

Det er viktig å være oppmerksom på følgande når du skal bestille røykelaks:


Ein nygådd og nyfiska villaks kan vere svært feit i buken.

Men her ligg mykje god smak for dei som liker det.


Ynskjer du røykelaks som er magrare, må du velge ein laks som har stått ei stund i elva eller be om å få bestille bakparten på røykt laks.


Superior oppdrettslaks har oftest feitt som minner om nygådd villaks, og i ein del tilfelle har Superior opprettslaks mindre feitt enn ein nygådd villaks.


Kjøtfarge på røykelaksen:

Laksestykket til venstre viser villaks fiska tidleg i juni.

Stykket til høgre viser villaks fiska tidleg i juli.


Laksekjøtet vert lysare i kjøtfargen etter kvart som laksen står lenger og lenger i elva. Dette er normalt.


Laks som nærmer seg gyteprosessen, kan virke bleik i kjøtet. 

Dette gjeld for både vill- og oppdrettslaks.


Slik skal ei lakseside av beste kvalitet sjå ut rett før saltinga og sukringa tek til !


2. Kvalitetssikra produksjon.

Produksjonen min føregår etter Mattilsynet sine krav til rutiner, dokumentasjon og kvalitetskontroll.

Eg bruker alltid laks som har vore frosen i minst 14 dagar før røyking. 

Det skjer noko positivt med både smak og konsistens når laksen vert frosen slik eg opplever det.

Kva grunnen til dette er, veit eg ikkje med sikkerheit. 

Poenget mitt er at røykelaksen vert betre då.


Laks på 6-8 kg tiner eg i ca. 2 døgn ved ca. +10 C. 

Då skjer tininga kontrollert og sakte.


Det tek sju dager frå eg starter med frosen og til røykelaksen er ferdig og kan nytast.


Laksen min kjem aldri i direkte kontakt med vatn i nokon del av produksjonsprosessen. 

På biletet under er alle side- og ribbeina i laksen er trekte ut. Eg leverer berre beinfri røykelaks.


Det er omlag 60 bein i ei lakseside. Disse beina vert fjerna for hand.


Salting og sukring !

Eg bruker ber fint salt og sukker i denne prosessen.


Eg har utvikla mi eiga standardblanding av salt og sukker i høve til vekta på fisken.


Denne blandingen har eg fått mange gode ord for.

Bruk av litt sukker gjere laksekjøtet møyrare og rundare i smaken.


Den opphavlege og gamle saltblandinga kallar eg Tradisjon.

Det er den eg sel mest av.


Om det er ynskjeleg, kan eg skreddarsy saltsmaken til kunden fordi kvar laks vert individuelt behandla i kvar sin plastkasse.


F.eks leverer laks i desse salt-kvalitetane:1. Tradisjon - den opphavlege,gode gamle

2. Tradisjon + med tydelegare saltsmak


Sidan kvar laks vert tørrsalta og sukra i sin eigen plastkasse, har eg full kontroll over det som skjer med kvar enkelt lakseside.

Mengda av salt og sukker er tilpassa vekta på laksen.


I tillegg stripesalter eg kvar lakseside.


Det betyr at laksesida vert salta og sukra i lengderetningen med meir salt på dei tjukkaste partia og mindre på dei tynne.


På denne måten oppnår eg at røykelaksen min får ein jamnare saltsmak både i tjukk og parti av sida.

Over:

Første del av stripesaltinga er gjennomført.

Under:

Sukker og salt trekkjer mykje vatn ut av laksesidene. Saman med tørking både før og etter røyking, gjer dette at røykelaksen min får ein fast og fin konsistens og vert tørrare i kjøtet.

Over:


Etter ei tid danner det seg lake i saltekassen. Dette er vatn som vert trekt ut av fiskekjøtet. Sidene av ein sløygd laks på ca. 7 kg. misser omlag 0,5 kg med vatn ved denne salte- og sukremetoden.


Du som kunde får ein røykelaks som er fastare i fisken og du slepp å betale for mykje vatn i røyke-laksen du mottek frå meg.


Under:

På grovkjøkkenet.

Her står saltekassane med laksane i 3 døgn. I desse døgna snur eg laksesidene fleire gonger kvar dag.

Eg har eige merkesystem for dei laksane er røyker.


Laksar som skal ha ei spesiell behandling eller er fiska av andre, vert alltid merka.


På denne måten kan eg følge kvar enkelt laks frå frysen og til ferdig røykelaks.

3. Tørking før og etter røyking.

Eg tørker laksen i minst 12 timar før- og etter røyking. Dette gjev ein delikat fisk med fin og fast konsistens. For kundar som vil ha laksen endå meir speka, er det berre å late den tørke lenger etter røyking.

4. Røyken, viktig del av smaken.

Røyken eg bruker, kjem av glødande, langtidslagra ore-ved og handplukka eine.


Or og eine set den milde og runde smaken på røyke-laksen min.


Røyk frå or og eine har konserverande og desinfiserande effekt på laksen som vert røykt.


Eg bruker aldri røykolje eller andre tilsette smakar på røykelaksen

min, smaken min er EKTE !

Over:


Laksen vert røykt i den vel 300-år gamle jordkjellaren på Huseklepp. Den er nyrestaurert og har plass til ca. 300 laksesider med ei vekt på over 2 kg.


Det er alltid kjøleg inne i jordkjellaren. Det er gunstig når ein kaldrøyker laks. Normalt ligg temperaturen under røykinga på under 15 grader både sommar og vinter.

På grunn av den kjølege jordkjellaren, kan eg uten problem røyke laks også om sommaren.


I jordkjellaren har det vore røykt kjøt og laks i generasjonar.


Under røykeprosessen er eg til stades heile tida for å ha full kontroll med røyken og temperaturen.


Røykinga tek normalt vel 2 timar.


Når det siv ut kald og kvit røyk frå jordkjellaren, veit eg at laksen min vil få ein rund og mild røyksmak.

Over:

Slik heng laksen når den er nyrøykt i jord-kjellaren.Biletet under syner litt av lageret mitt av langtidstørka ore-ved. 

Biletet under viser ein einebusk som tilfredsstiller mine kvalitets-mål !

Eine av beste kvalitet vert handplukka og finmelen for å sikre fyldig og god røyksmak.

På biletet under ser du ein førsteklasses eine, tettveksande med mykje grøne nåler.

Under:


Einen vert finkappa og gjev ein kvit og konsentrert røyk. 

Smaken vert rund og fin. 

Over:

Etter røykinga vert laksen tørka i eit døgn i det nye grovkjøkkenet mitt. Laksen ligg på badehanddukar eller heng i stativ slik at røykesmaken set seg.

Laksen tørke og vert fastare i konsistensen.

På dette tidspunktet er laksen klar for smaking og levering.


Ved å tørke lenger enn eit døgn, vert laksen fastare i kjøtet. Dette handler om smak og behag.Under:

Røykelaksen er ferdig vakumpakka og klar for levering !!!

Eg røyker også laks til sportsfiskarar som leverer sjølvfiska laks.

Eg røyker laks frå 4 - 19 kg med godt resultat. Favorittstørrelsen er 6-8 kg.


Kvar laks vert individuelt behandla med eigen plastkasse for salting og sukring.

Det er grunnen til at eg oppnår lik smak på både liten- og stor laks.


Eg vil ha hand om laksen i frosen tilstand, hovudkappa og sløygd.

Det er eit sjølvsagt krav at laksen skal vere rein og ikkje pakka i bossekker. 

Har du laks du ynskjer røykt ?Kontakt:

Bjarne Huseklepp, 6966 Guddal

Mob. +4747606240

5.Kvalitetssikra levering

Eg leverer røykelaksen slik:


1. Nyrøykt, pakka i grovt papir.

2. Nyrøykt og vakumpakka.

3. Nyrøykt, vakumpakka og frosen.


Her finn du nokre råd om bruk og oppbevaring av røykelaksen min.

 6. Rett behandling

hos kunden.

Vakumpakka røykelaks:

Vakumpakka laks som ikkje skal brukast innan 7 dagar, lagrer du best i frys.


Oppbevaring av nyrøykt, vakumpakka laks i kjøleskåp:


For å ta vare på den optimale kvaliteten, bør ikkje røykelaksen ligge meir enn4 dager i uopna pakning i kjøleskåp med temp. på + 4 grader.


Røykelaks som er vakumpakka, frosen eller tina, kan virke litt fuktig nar vakumposen vert opna.


Tørk alltid av nyopna laks/ørret med godt tørkepapir før bruk.


Når du har opna vakumpakninga, er laksen å rekne som ferskvare.

Opna, vakumpakka laks vert best ved å oppbevare den i godt mat- eller tørkepapir i kjøleskåp.

Opna vakumpakka røykelaks i kjøleskåp:


Røykelaks som er teken ut av plasten/vakumpakninga, tek du best vare på i kjøleskåp ved + 4 grader.


Oppbevar den opna laksen i tjukt tørkepapir eller i "gråpapir". Du kan gjerne bruke plast utanpå tørkepapiret.


Papiret trekkjer då til seg fuktigheit som kjem ut av laksen p.g.a. tørkinga som skjer. Laksen får med denne oppbevaringa ein fast og fin konsistens.


Oppbevaring berre i plast forringer kvaliteten vesentleg fordi fuktigheita legg seg direkte på røykelaksen.


Oppbevaring i frys:


Laks er ein feit fisk. Når laksen er godt pakka og luft ikkje slepp til, held den seg godt i frosen tilstand i minst 8 mnd.


Ca. 4 timar før bruk tek du laksestykket opp av frysen og let det ligge til tining i låg rom- temperatur.

Vil du tine den i kjøleskåp, tek du den opp av frysen kvelden før bruk.


Mitt fremste mål er at du skal nyte røykelaksen min.

Råd om oppbevaring av nyrøykt laks som ikkje er vakumpakka !

Denne laksen vert levert innpakka i "gråpapir".


Laksen du mottek, er nyrøykt og klar til servering, saftig og smakfull. Enkelte liker gjerne røykelaks tørrare og fastare i kjøtet. Dette kan du tilpasse sjølv ved å henge laksen på ein tørr og luftig stad i 1-3 dager. Laksen kan også ligge på godt tørkepapir denne tida.


Oppbevaring i kjøleskåp:


For kortare tid oppbevarer du røykelaksen i kjøleskåp. Der bør laksen ligge i vanleg gråpapir og ikkje plast. Dette papiret trekker då til seg både fuktigheit og feitt som normalt legg seg på utsida av laksestykket. Laksen får då ein fast og fin konsistens.


Langtidsoppbevaring i frys:


Røykelaksen som skal lagrast, skjer du i høvelege bruks-stykke. Laks er ein feit fisk og må pakkast godt inn for å halde på kvaliteten. Har du ikkje tilgong på vakumpakkemaskin, pakker du laksen godt inn i plastfilm og legg den i frysen.


Når laksen er vakumpakka, held den seg i frys i minst 8 mnd.

Ca. 4 timar før bruk, tek du laksestykket opp av frysen.

Ved tining i kjøleskåp, tek du laksen opp av frysen kvelden før bruk.


Då er du er klar til å nyte laksen.

For bestilling


- Kontakt meg på 47606240

Med beste helsingBjarne

bottom of page