top of page

Forslag til aktivitetar i Uteundervisning og "Den naturlege skulesekken"

Utarbeida av: Bjarne Huseklepp


Målet med denne oversikta er å presentere nokre enkle tips til tema som kan vere aktuelle å nytte i uteundervisning.


Forslag:

Bruk av naturen

-Kjennskap til fjellvitreglane

-Årstidsvariasjonane lokalt

-Ski, skøyter og aking

-Klær/utstyr for utebruk

-Pakking av tursekken

-Bruke lokale turløyper/gamle ferdselsvegar

-Hente formingsmateriell ute

-Bruk av utmarka før og no

-Natursti av ulike slag

-Overnatting ute under open himmel, i telt, snøhole eller gapahuk

-Lære å lage bål - ulike typer/regelverk

-Lage mat ute på bål, med kokeapparat eller grill

-”Vake rundt og sjå soloppgongen”

-Bruk av kart og kompass

-Fotografering

-Førstehjelp

Aktivitetar knytta til vilt

-Drive ulike viltstellstiltak (Viltstellspermen/NJFF)

-Dei mest vanlege viltartene der du bur

-Vere med ein jeger på jakt

-Møte ein ettersøksjeger

-Partering av vilt

-Mat av vilt

-Lære om lokale fangsttradisjonar ?

-Korleis vart fangsten driven før ?

-Registrere gamle fangstplassar i bygda

-Viltet si betydning før og no

-Jegerprøva

-Møte med ein lokal jeger

-Besøke slaktehus

-Kva lager vi av kjøt?

-Kva bruker vi skinn til?

-Fellefangst.

-Sjå gamle og nye feller.

-Lære om lovverket og respekten for viltet

-Flåing av pelsvilt

-Regelverk for lovleg jakt og fangst

-Nødvendig utstyr/påkledning ute

-Stell av våpen

-Lære å bruke feller til mink, mår, røyskatt og rev saman med jeger

-Bygge revebås

-Møte med ettersøkshunden - trening - nytte

-Hunden si rolle under jakta

-Skyting med luft- og salonggevær

-Skyting med rifle og hagle

-Stell av våpen

-Sikkerheitsreglar under trening og annen bruk av våpen

Elva - vatn – fiske - Skape fiskeglede

-Nødvendig fiskeutstyr - Bruk og funksjon

-Lokal fisk i ferskvatn

-Lover og regler i sportsfiske

-Lære å lage sikre fiskeknutar

-Fiskebiologi/ samanhengar i naturen /fisken sine krav til godt livsmiljø

-Sløying/partering av fisk

-Mat av fisk.

-Grilling, koking, røyking og steiking

-Ulike typer agn i sportsfiske

-Bruk av garn, ruse og line

-Nødvendig påkleding under sportsfiske

-Oppleve naturen/fiske på ulike tider av døgnet

-Bål og bruk av eld

-Kunne bruke ein robåt

-Etikk/ korleis ta livet av fisk

-Korleis oppbevarer vi fisken før bruk ?

-Sikkerheit/ førstehjelp

-Kvar finn fisken mat?

-Gode fiskeplassar i elv og vatn

-Registrere livet i elva

-Registrere vassføring

-Bekken sin funksjon

-Kvar kjem bekken frå?

-Fisketur i bekk/elv

-Isfiske - Utstyr og bruk av det

-Vedlikehald av utstyret

-Korleis oppfører vi oss som sportsfiskarar under fisket og i naturen

-Kvar lever fisken i elv,vatn og bekk -Døgn- og årstidsvariasjon

-Skogen langs elva sin funksjon

-Lære å sløye/lage mat av fisk

-Delta i tynningsfiske i overbefolka vatn

-Analysere vekt, lengde og K-faktor på fisken.

-Delta på stamfiske med not, garn eller straum

-Klekkeribesøk

-Utsetjing av yngel

-Dyreliv i vatn

-Lære å binde fluger

-Lære å ro/padle

-Registrere fysiske- og kjemiske forhold i vatn

Sjøen/fjæra (Sjå og tipslista over).

-Fiskane i saltvatn

-Vere med ein yrkesfiskar

-Registrere livet i fjæra

-Registrere søppel/forureining

-Oppdrett, fra rogn til matfisk

-Oppdertt og miljøutfordringar

-Fiske med ulike reiskap

-Sjødyr/fisk som råstoff

-Lage mat i fjæra

Klima

-Måle temperatur, lufttrykk og nedbør

-Vindretning, styrke

-Ulike typer skyer

-Lokale værmerker

-Snø, snøprofil, snøkrystallar

-Skumringstur, mørketur (Sjå stjernebilete)

-Lage snøskulpturar

Jord – hagebruk - matproduksjon

-Plante blomster

-Oppbevaring av mat

-Lokale mattradisjonar

-"Rein" mat av rein jord

-Forureining av jord og vatn - konsekvensar

-Kompost

-Dyrke ulike planter

-Konflikten mellom beitedyr og rovdyr

-Kortreist mat

Småkryp

-Riste eit tre med kvit duk under

-Flaskefelle

-Kven lever under steinar o.l.

-Kven lever i botnskitet?

-Registrere artsrikdommen på et avgrensa område i jorda

Dyre-/fugleliv

-Lokal artskunnskap - årstidsvariasjon

-Registrere spor/sporteikn

-Lokale dyr/fuglar

-Bygge fuglekassar

-Foring av fuglar og dyr om vinteren

-Besøke ein fugleleik

Skogen

-Treslag i skogen vår

-Lokale jakt- og fangstradisjonar

-Bruk av skogen før og no

-Gamle stiar i nærmiljøet

-Namn i skogen/nærmiljøet

-Skogplanting/skjøtsel

-Frå frø til tømmer

-Følge eit område året rundt

-Adoptere eit tre/følge utviklinga

-Livet i eit tre

-Mønster i blad og bark

-Transpirasjon (Del av grein i plastpose).

-Lage sopelimar

-Lage seljefløyter

-Bærtur

-Sporteikn gjennom året

-Lære om lokale,ville dyr gjennom året.

-Ulike skogtyper

-Lage tjøremile

-Undersøkje ein gammel stubbe

-Skogskader

-Kjenne ulike treslag/registrere

-Planter til mat

-Produkt fra skogen

-Trad. legeplanter

-Skogbruk og økonomi

Miljø

-Luftforureining

-Måle pH

-Delta i lokalt kalkingsarbeid

-"Jakttur" i nærområdet

-Registrere: Dyreliv, planter, fuglar, fisk

-Søppelet sin gong frå produsent til søppelplass

-Drikkevatnet, følge vatnet frå kjelde til springen

-Bruk av vatn i fortid og notid i nærmiljøet

-Kloakkhandtering før og no

-Forureining - avrenning til bekk/innsjø/hav

-Kjeldesortering. Kva? Korleis? Kvifor?

-Levere spesialavfall, kvar vert det av?

-Meitemark/kompost

-Nedbrytbart/ikke-nedbrytbart materiale

-Tilgroing i naturen. Kvifor?

-Mose held på vatn (Lag ei renne, tøm på vatn, mål kor mykje vatn ulike mosetyper kan halde på).

Aktuelle arbeidsmetodar

-Lytte

-Sjå

-Smake

-Kjenne

-Beskrive

-Leike

-Drøyme

-Fantasere

-Snakke

-Fortelje

-Dikte

-Skrive

-Dramatisere

-Forme

-Teikne

-Måle - vege

-Eksperimentere

-Rekne

-Samle inn fra naturen

-Oppleve naturglede

bottom of page